Breyting á ýmsum lögum um skatta og gjöld

Umsögn í þingmáli 450 á 150. þingi


Þingmál lagt fram: 04.12.2019 Tegund þingmáls: Lagafrumvarp Fjöldi umsagna við þingmál: 10 Fjöldi umsagnarbeiðna við þingmál: 14 Ferill þingmálsins á althingi.is Sendandi: Fjármála- og efna­hags­ráðuneytið Viðtakandi: Efna­hags- og við­skipta­nefnd Dagsetning: 15.01.2020 Gerð: Upplýsingar
1.1 Efni breytingu á ým sum lögum um skatta og gjöld (ým sar breytingar). Sam antekt um um sagnir fyrir e fn ah ags- og viðskiptanefnd, um sagnarfrestu r til 13. jan ú ar 2020 og tiLlögur ráðuneytisins. 1.2 Fjöldi umsagna 1.3 Umsagnaraðilar Clearstream , Deloitte ehf., KPMG ehf., Marei hf., Nasdaq verðbréfam iðstöð, rík isskattstjóri, Sam tök fjárm álafyrirtæ kja og Seð lab an ki ís lan d s. 1.4 Samantekt um umsagnir og viðbrögð Ákvæði 2. gr. frumvarpsdraganna - erlendir sérfræðingar 1.4.1 Ríkisskattstjóri • í um sögn rík isskattstjó ra er Lagt til að o rðaiag 2. gr. taki breytingum og verði svohljóðandi: „næ sta 60 m ánaða sam felld u tímabiLi fyrir up p h af starfa hans hér á Landi, en þó þannig að fyrstu þrír m ánuðir d va lar hérLendis te lja st ekki Ákvæði 4. gr. frumvarpsdraganna - vaxtagjöld af blönduðum fjármálagerningum 1.4.2 KPMG: • KPMG Leggur til að aukið verði við 75. gr. te kju skattslaga eftirfarandi m álsgrein, svohljóðandi: „Fjárm álagernin gar skuiu flo kkað ir og fæ rðir til sku lda eða eigin fjár með sam a hætti og í re ikn in gsskilum , sbr. Lög um ársreiknga, settar reikningsskiLavenjur og Lög um bókhald." Samantekt - samráð fru m varp sins var gagngert ákveðið að kveða ekki á um að farið verð i m eð sam an, e in s og kom fram e in n ig J um sögn KPMG á sam ráðsgátt Ákvæði 6. gr. frumvarpsdraganna - takmörkun á frádrætti vaxtagjalda. 1.4.3 Deloitte ehf. • Deloitte fagn ar þessari tillö gu og bent er á það jafnfram t að skýrar mætti koma fram í gre inargerðinn i með frum varpinu að um sé að ræða breytingu í sam ræ m i við upphaflegan v ilja lö ggja fans þannig að áhrifin nái e inn ig tiL skattað iia sem eru með ágre in in gsm ál í gangi hjá skattyfirvö ldum vegna fyrri tekjuára. • Ekki e r unnt að fulíyrða að þetta sé gert í sa m ræ m i við upphaflegan vilja löggjafans og þ v í ekki lagt til a f hálfu rá ð un eytis in s að kveða sérstaklega • Þá leggur Deloitte e inn ig til að skýrt sé að lagaákvæ ðið taki til nettó vaxtagja ld a að teknu tilliti tiL vaxtatekna, en ekki brúttó vaxtagjalda. M ikilvæ gt sé að lagaákvæ ðið sé skýrt til að koma í veg fyrir s líka r tú ikan ir því það myndi hafa verulega neikvæ ðar afle ið in gar fyrir fé lö g innan sam stæ ðu. Sa m b æ rile gar reglur sem inn le id d ar hafa verið á öðrum N orðurlöndum taki alLar til nettó vaxtagja lda, þ.e. í F innlandi, Svíþjóð, Noregi og Danm örku, ásam t því að skatta sn ið gön gutilsk ipun E vró pusam bandsins geri e innig ráð fyrir nettó vaxtagjö ldum . m eans the am ount by which the d e d u ctib le borrow ing co sts o f a taxpayer exceed taxabíe in te rest reven u es and o th er eco n o m ica lly e q u iva len t taxable reven u es that the taxpayer rece ives a cco rd in g to hagnaði og kem ur fram m.a. að þ a r s é átt við hagnað sa m kvæ m t á rsre ikn ing i að viðbæ ttum tekjuskatti, fiá rm asnslið um o.s.frv. Ráðuneytið frádráttarbæ r sem s lík eða ekki. 15. janúar 2020 2 Samantekt - samráð Ákvæði 10. gr. frumvarpsdraganna - stytting kærufrests lögaðila og lengri afgreiðslufrestur ríkisskattstjóra. 1.4.4 Deloitte ehf. • Deloitte gerir athugasem d við að lagt sé til að stytta kæ rufrest lögaðila úr þrem ur m ánuðum í einn en iengja á móti kæ ruafgreiðslutím a skattyfirvald a úr tveim ur m ánuðum í þrjá. Deloitte te lur að söm u rök ættu að standa að baki því að lengja kæ rufrest lögaðila og rík isskattstjóra, þ.e. að hafa næ gan tím a til að taka afstöðu til niðurstöðu ála gn in garin nar. Þannig ættu skattsky ld ir lö gað ilar að lágm arki að hafa söm u tæ kifæ ri til vandaðra v innu bragða við kæru á á lagningu eins og 1.4.5 Ríkisskattstjóri • R ík isskattstjóri se g ist vera sam m áia því að fæ ra á lagn in gu iögaðila aftur tiL loka október. Þá te lur rík isskattstjóri n æ g ja n le g ta ð kæ rufrestur Lögaðila sé einn m ánuður en ekki þrír e ins og nú er þar sem hann ber upp á öðrum tím a ársin s og lö gað ila njóti gjarnan lið s in n is fagaðiLa við kærur. Þá tekur rík isskattstjóri he ils hugar undir að lengja afgreiðslutím a kæ ra hjá rík isskattstjóra í þrjá m ánuði. Lengdur afgreiðsLutím i muni ekki hafa á h rif hjá m eginþorra kæ renda en svigrúm gæ fist þannig þá að sam a skapi til að fló knari úrlausnarefn i fengju þá efn islegu úrlausn sem best hæfi. Þannig muni he ild arafgre ið slu fre stu r í tilv ik i LögaðiLa styttast um einn m ánuð skv. tillö gu frum varpsins, þ.e. einn m ánuð í kæ rufrest tiL handa LögaðiLum og þrír til að afgreiða kærur, en þessi he ildartím i sé nú fimm m ánuðir. Ákvæði 14. gr. frumvarpsdraganna - staðgreiðsla söluhagnaðar hlutabréfa felld niður. 1.4.6 KPMG ehf. • KPMG gerir ekki athugasem d við tilLögu um að felld verði niður skylda til að halda eftir skatti í staðgre iðslu a f söLuhagnaði ís le n skra h lutabréfa og stofnbréfa sem fe llu r þeim til er bera hér takm arkaða skattskyldu. • Þá gerir KPMG að tillö gu sinni að rök sem fæ rð eru fyrir tiLLögu í 14. gr. frum varpsdragann a eigi e inn ig við um arðgre iðsiur m iili inn ien dra fé iaga með takm arkaðri ábyrgð hLuthafa. Ekki komi tiL e ndanlegrar gre iðandi arð sin s haida eftir skatti a f honum í staðgreiðsiu og sk ila skattinum í rík issjóð skv. ákvæ ðum laga nr. 94/1996. Afdráttur þessi skili rík issjóði engum tekjum en bindi fé arðsm óttakanda að ástæ ð uiau su. FuLl ástæ ða sé til að un danþiggja um ræ ddar arðgre iðslur í afdræ tti 15. janúar 2020 3 Samantekt - samráð 4. gr. laga nr. 94/1996. í stað orðanna „aðila sem sam skattað ir eru skv. 55. 1.4.7 Marel hf. • T illö gu r a f svipuðum toga koma frá Marel hf. og KPMG gerir en lýtur þó að því að fæ ra staðgre ið slu skyld u n a frá útgefendum (iögaðiianum sjá lfu m ) og tiL fjárm álafyrirtæ kja með sam a hætti og h ljó ð a r í 1. mgr. 3. 1.4.8 Deloitte ehf. • Deloitte fagn ar tillögu þar sem hún sé í grunninn til þess fa llin að greiða fyrir auknum viðskiptum með ís le n sk h lu tabréf og stofnbréf. Þannig megi æ tla að ef þessi lagabreyting verði sam þykkt og fram kvæ m din útfærð með vönduðum hætti að slík verðbréf verði m eira að laðandi fjárfe stingarko stur fyrir erlenda fjárfesta og muni þannig styðja við sa m keppn ishæ fn i ís ia n d s á alþ jóðlegum m arkaði. Þá liggi fyrir að a llir tv ískö ttu n arsam n in gar sem ís lan d hefur gert við önnur ríki kveði á um að skattlagn ingarréttur vegna sö lu h agn að a r a f h lutabréfum sé gefinn eftir þegar rétthafi slíkra tekna er með he im ilisfesti í hinu sam ningsrík in u . Þá er bent á að ö ll fé lö g sem sto fnsett eru innan Evrópska e fn ah agssvæ ðisins, að ild a rrík is sto fn sam n in gs Fríversiunarsam taka Evrópu eða Fæ reyja, eiga rétt á skattalegum frá d ræ tti/endu rgre iðsiu afdráttarskatts með því að sk ila inn skattfram tali hér á landi, sbr. 9. tölul. • Deloitte ítrekar jafnfram t að núverandi staðgreiðsluLöggjöf taki ekki fu lln æ gjan d i tiLlit til þeirra aðstæ ðna þegar viðskipti með h lu ta b ré fí ís lensku m fyrirtæ kjum eru gerð upp fyrir tilstilLi erLendra m iLligönguaðila. Þar af Leiðandi sé næ r útiLokað að reikna út og haLda 630/2013, um tekju skatt og staðgreiðsLu a f vöxtum , og söLuhagnaði þeirra að ila sem bera takm arkaða skattskyLdu. Því sé tiL staðar óm ögule iki þar sem viðkom andi miLLigönguaðiLi sem ber staðgreiðsLuskyLduna getur hvorki n á lgast up p lýsin gar um nákvæ m t kaup- og söLuverð hLutabréfanna, né uppLýsingar um endanLegan rétthafa söLuhagnaðarins. • Þá bendir DeLoitte á að tiLLaga ráðuneytisins feLi í sér þá breytingu að fulLnaðargreiðsLa tekju skatts vegna söLuhagnaðar að ila með takm arkaða skattskyLdu verður við áLagningu Líkt og þegar um aðiLa sem bera ótakm arkaða skattskyldu er að ræða. Þannig verði endanLegur rétthafi sLíkra tekna, sem annað hvort getur ekki stuðst við gerðan tv ísköttun arsam nin g eða hefur ekki fengið sam þykkta undanþágu frá RSK á grundvelLi tv ísköttun arsam nin gs, bæði fram taLs- og skattskyLdur 15. janúar 2020 4 Samantekt - samráð lík lega fe la í sér að v iðkom andi m ilLigönguaðiLa yrði gert að sk ila upplýsingum um söluverð og endanlegan rétthafa sö lu h agn að ar í slíkum Deloitte bendir jafnfram t á að aðrar n auðsyn legar breytingar þurfi að gera á núgildandi skatta lö gg jö f til að u n d irligg jan d i m arkm ið hennar um einföldun í sta ð gre ið siu - og skattfram kvæ m d fyrir m iliigö n gu að ila nái fram að ganga með fu lln æ gjan d i hætti. Þannig sé þörf á að útlista nákvæ m lega hvort og hvaða skyld u r muni hvíia á m iliigö nguaðilum m.t.t. ö flunar og sk ila á upplýsingum til rík isskattstjóra. B e tu rfæ ri á að leggja frekar slíka r sky id u r á útgefanda h iutabréfa þar sem skylda hvTLi nú þegar á útgefendum hlutabréfa að sk ila árLega inn hlutafjárm iðum RSK2.045 þar sem fram koma u p p lýsin gar um hLutafjáreigendur og arðgreiðsLur. Að öðrum kosti þurfi uppLýsingaskyLdur miLLigönguaðiLa að vera afm arkaðar við up p lýsin gar sem raunhæ ft sé fyrir vörsLuaðiLa að kaLLa fram svo sLíkar skyLdur verði ekki o f íþyngjandi og komi í veg fyrir m illiu p p g jö rsa ð ila r geti veitt sa m ræ m ist kröfum rik isskattstjóra um Þá leggur DeLoitte til að ráðuneytið kanni nánar hvort grundvöLlur sé fyrir að einfaLda staðgreiðsLu- og uppLýsingaskyLdu miLLigönguaðiLa þegar um er að ræða vaxtagreiðsLur af skuLdabréfum sem skráð hafa verið á skipuLegan verðbréfam arkað til að ila sem bera takm arkaða skattskyldu. í fLestum tiLvikum sé næ r ómöguLegt að fram kvæ m a réttan útreikn ing á skattstofni tiL staðgreiðslu , m.t.t. áfalLinna vaxta við kaup og söLu sLíkra verðbréfa, sem og að afLa uppLýsinga um endanLegan rétthafa sLíkra tekna, sbr. það sem áður hefur verið nefnt. DeLoitte Leggur tiL að vaxtagreiðsLur a f áföLLnum vöxtum eða söLuhagnaði í tengsLum við kaup og söLu skráðra skuLdabréfa yrðu un dan þegnar frá staðgreiðslu þegar rétthafi sLíkra tekna ber takm arkaða skattskyLdu h é rá Landi, þ rá tt fy r ira ð eiginLegar vaxtagreiðsLur yrðu áfram staðgre iðsluskyldar. Annar möguLeiki væ ri að undanþiggja vaxtagreiðsLur a f öLLum skráðum skuLdabréfum frá tekjuskatti þegar rétthafi slíkra tekna ber takm arkaða skattskyldu, Líkt og giLdir um skráðum skuLdabréfum gefnum út af SeðLabanka ísLands, ísLenskum fjárm áLastofnunum og orkufyrirtæ kjum , faLLin að auðveLda ísLenskum fyrirtæ kjum að afLa sér erLendrar fjárm ö gnun ar án au kins fjárm ö gn u n arko stn að ar þegar ekki er fyrir hendi undanþága afdráttarskatts sam kvæ m t tv ísköttun arsam nin gi. Við sLíkar aðstæ ður hefur ís le n sku r lántaki yfirle itt þurft að bera hvern þann skatt sem kann að vera Lagður á vaxtatekjur erLenda Lánveitandans. 15. janúar 2020 5 Samantekt - samráð 1.4.9 Seðlabanki íslands • Seð lab an ki ís la n d s segir í um sögn sinn i að hann styðji fram angre ind a tæ knilega hindrun fyrir erlenda fjárfestingu í h lutabréfum og stofnbréfum og búi til ákveðið ójafnfræ ði gagn vart inn lendum fjárfestum . • M ikilvæ gt sé að fæ kka aðgan gsh in dru num að inntendum m örkuðum eins og frem st er unnt og sam ræ m a regluverk við nágrannaríki okkar. Sérhæ ft og flókið regiuverk sm árík is verði frekar tiL þess að fjárfe star og þeir sem útfæ ra fjárm álaþ jó nustu víða um heim sjái sér ekki hag í því að styðja fjárfestingu í ístenskum verðbréfum - sem gerir fjárm ögnun hér á Landi • Skoða þurfi van d lega í k jö lfar þessara breytinga h v o rtt il s ta ð a rsé u fleiri íþyngjandi eða ó eð lilegar h in dran ir fyrir erlenda fjárfesta á inn iendum m arkaði, s.s. á sku ldabréfam arkað i, enda sé þátttaka eriendra að iia á inn lendum sku ldabréfam arkað i með m innsta móti um þessar mundir. 1.4.10 Lux CSD/ Clearstream staðgreiðsiu á sö lu h agn að i a f ís lensku m hiutabréfum . H ins vegar er jafnfram t kaliað eftir afnám eða einfö idun á u p p iýsin gaskyidu • Þá ke m u rfra m í um sögninni að LuxCSD /Ciearstream sé beinn þátttakandi hjá Nasdaq verðbréfam iðstöð og þar með sta ð gre ið siu skyld u r aðiLi fyrir sö luh agn að hLutabréfa og hafi ekki burði tiL að tilkyn na um söLuhagnað hLutabréfa. Ekki sé hæ gt að hafa eftirlit hjá raunveruLegum eigendum þegar að baki býr keðja a f m illigö nguaðilum sem starfa með vörslu re ikn inga, en fLestir v iðskiptavin ir LuxCSD /Clearstream séu fjárm ála sto fn a n ir sem starfa e inn ig sem miLLiLiðir. Þá sé e inn ig erfitt að gera grein fyrir sö lu h agn að i með uppLýsingum um dagsetn ingu og verð verðbréfa við kaup og sölu með fLóknum útreikningum sem séu erfiðir í fram kvæ m d og geta Leitt tiL rangra útreikn inga og rangrar staðgreiðslu. viðskiptavinum sínum að fjárfesta í ís len sku m hlutabréfum nema fa llið verði frá kröfum um up p lýsin ga- og skýrsLugerð, eða sú krafa sé 15. janúar 2020 6 Samantekt - samráð einfölduð. Þá er tiltekið í um sögn hvaða u p p lýsin gar LuxCSD /Clearstream væ ri í aðstöðu til að veita. Þar sk iptir m áli að nefna að að ein s væ ri unnt að veita up p lýsin gar um söluverð, tegund, nafn m ótaðila, v iðskiptadag, upphæ ð og einnig up p lýsin gar eftir á um raunverulega eigendur. uppfæ rsla frá C learstream þ a rs e m segir: „Thanks to produ ctive d ia logue p ro g resses have been a ch ieved that sh o u ld en able C learstream Banking Banking trust that the new Biít prov ide n e cessa ry fram ew ork to define com m ents in that respect. Reactivation witt be co n s id e re d in phases, the n o n-taxab le bonds, the e q u ities and the taxabie bonds. C learstream ioca l co n d itio n s for d o in g s o are met. C learstream Banking a lso be lieves a ccess o fth e lce la n d ic m arket for foreign investors." Staðan h e fu r verið sú að Clearstream tokaði fyrir ölt v ið sk ipti við ístand á vorm ánuðum 2019 eftir afléttingu hafta þ a r sem það sá s é r ekki k le ift að Seð la ba nka ís la n d s h ó fust svo á haustm ánuðum og í kjötfarið 1.4.11 Nasdaq verðbréfamiðstöð • Nasdaq fagn ar þeim breytingum sem lagð ar eru tiL í II. kafla frum varpsins. Nái breytingin fram að ganga verði sö iu h agn að u r h lutabréfa og stofnbréfa undanþeginn afdræ tti staðgreiðslu hjá þeim aðilum sem bera takm arkaða skattskyidu hér á landi. Telja verði að sú breyting muni hafa jákvæ ð á h rif á viðskipti með ís le n sk h lu tabréf og e in fa id a fram kvæ m d uppgjörs v iðskipta sem geri m illiliðum á • Þá fer Nasdaq yfir stöðuna og segir að inn len d ar verðbréfaeign ir á ís ia n d i séu að m ikium m eirih iuta skráð ar á nafn end an le gs e iganda í verðbréfam iðstöð fyrir tilstu ð ian fjárm álafyrirtæ kis sem er að ili að verðbréfam iðstöðinn i og á í v iðskiptasam b and i við e iganda verðbréfanna. Erlend verðbréfaeign inn ien dra fjárfesta hjá inn lendum fjárm álafyrirtæ kjum sé hins vegar safnskráð eriendis. H iutfa il eriendra 15. janúar 2020 7 Samantekt - samráð 15. janúar 2020 fjárfesta sem kjósa að varsla verðbréf á ís lensku m safnre ikn ingum sé mjög lágt í sam anburð i við það sem gerist á hinum N orðurlöndunum . Sa fn skrán in g geti verið fo rsend a fyrir því að e rien d ir fjárfe star eigi v iðskipti með inniend verðbréf, þar sem þeir geti þá nýtt það v iðskiptasam b and sem þeir eiga í við sitt fjárm álafyrirtæ ki erlen d is tiL að eiga viðskipti með ís le n sk verðbréf. En tiL að það nái fram að ganga þurfi reglur um skattiagningu sö lu h agn að a r að vera e in fa id ar og skýrar. Ú treikningur á afdráttarskatti a f sö lu h agn að i h lutabréfa og vaxtagreiðsium sku ldabréfa hafi reynst m illiliðum og vörslu aðilu m erfiður þar sem up piýsin gar um kaupverð Liggi ekki fyrir hjá þeim aðila sem skilaskyLduna ber. FyrirkomuLagið sé sérstaklega flókið í þeim tiLfeLlum sem um er að ræða vörslukeðju miLliliða og verðbréfin skráð á safnre ikn inga. Þá bendir Nasdaq á að í kjö lfar þessara breytinga sem frum varpið ieggi tii sé m ikilvæ gt að skerpa á regium er snúa að u p p lýsin gaskilum m iLliliða tiL rík isskattstjóra en o fangreind ir ö rðu gieikar um uppiýsin gaö flun um kaupverð vaid i því að milLiLiðir hafi ekki tiltæ ktar þæ r u p p lýsin gar sem skattstjóri fe rfra m á og eigi erfitt með að n áigast þær. 1.4.12 Samtökfjármálafyrirtækja • Sam tökin taka fram að í dag séu tvö greiðsLum iðlunarfyrirtæ ki le iðandi á m arkaði í Evrópu, CLearstream og EurocLear. TiL þess að h iu tabréf séu seLjanLeg á a lþ jóðam arkaði verði þau að vera til um sýslu hjá alþ jóðiegu greiðsLum iðLunarfyrirtæ ki. Bæði ísLendingar og að iiar með takm arkaða skattskyldu geti átt viðskipti með ís ie n sk hLutabréf sem skráð eru í erLendar kauphaLLir og hafi þessi a iþ jóðiegu greiðsLum iðiunarfyrirtæ ki haft m iliigöngu um uppgjör á þessum bréfum. Hafni þessi fyrirtæ ki að an n ast um sýsiu bréfanna Lokist aðgangur hLutaféLaganna að eriendum hLutabréfam örkuðum . Borið hafi á því að þau hafi hafnað að taka ís le n sk h iu tabréf í vörsLu fyrir ístensk fjárm álafyrirtæ ki þ a rse m þau telji sé m.a. up psetn ing vörsiu re ikn inga hjá erLendum vörsLuaðiium , svo nefnd ir O m nubus reikningar, og þá m argir að ilar skráð ir á sam a vörsLureikninginn og ekki hæ gt að su ndu rgre ina e ignasafn ið eftir eigendum . Nánari um fjöilun er að finna í um sögn sam takanna um þetta atriði en þau Leggja áhersiu á að þó svo staðgreiðsLuskyLdan verði feLLd niður hvíii enn skyLda á a iþ jóðiegu gre iðslum ið iun arfyrirtæ kjun um að skiLa uppLýsingum um viðskipti með ís ie n sk hLutabréf tiL rík isskattstjóra tii fo rskrán in gar á skattfram töi skv. 2. mgr. 92. gr. tekju skattslaga. Lagt er tii að uppLýsingaskyLdan verði Látin hvíLa á þeim í þeim tiLvikum sem Samantekt - samráð erlendu fyrirtæ kln taka að sé rv ö rs lu h lutabréfa fyrir TsLenskan Þá benda sam tökin á hvað varði staðgreiðslu skatta af vöxtum sem gre idd ir eru erlendum viðtakanda að í fram söguræ ðu fjárm ála - og efn ah agsráðh erra hafi komið fram að hann hefði áhuga á að e fn ah ags- og v iðskiptanefnd skoði í sam vinnu við ráðuneytið hvort ástæ ða sé til að útvíkka undan þágu na og fe lla undir hana vaxtagre ið slu r af sku idabréfum . Ráðherra tók fram í ræðu sinni að staðgre iðsluskyldan erlen d is frá. Sam tökin fagna þessari um ræ ðu og hvetja e indregið tiL þess að staðgre iðsla skatta af vaxtagreiðslum til að iia með takm arkaða skattskyldu á ís ia n d i verði afnum in. Ó hæ tt sé að fu ilyrð a að sú staðgre iðsla sé v iðskiptah ind run hvað varðar fjárfestingu erlendra að ila í ís len sku viðskiptaLífi og gerir ís lan d Lítið að lað and i fyrir erlenda fjárfesta. Fyrirkom ulag skattheim tu sé eitt það fyrsta sem fjárfestar skoði við mat á fýsile ika fjárfe stin ga r og þetta sé rís le n ska fyrirkom ulag hafi fæLandi á h rif enda ko stnaðarsam t og íþyngjandi ferli. Þá rifja sam tökin upp forsögu staðgreiðsLuskyLdu á vöxtum . Árið 2009 voru sam þykkt lög nr. 70/2009 á A lþ ingi um ráðstafan ir í ríkisfjárm áLum en með þeim urðu vaxtagreiðsLur til erlenda aðiLa skattsky ldar hér á landi. Þá hvíLi e inn ig skylda sam kvæ m t ís lensku m Lögum að halda eftir í staðgreiðsLu skatti a f vöxtum greiddum úr Landi. Þar skipti engu máli hvort viðtakandi eigi rétt á endurgre iðslu sam kvæ m t tv ísköttun arsam nin gi milLi ísLands og he im alan d s viðtakanda. Þessi lö gg jö f hefur Le itttil þess að vaxtaberandi sk u ld a b ré f sem gefin eru út a f ís lensku m fyrirtæ kjum , sem ekki eru sérstaklega undanþegin í 8. tö lu l. 3. gr. laga um tekjuskatt, eru ekki tæ k til v iðskipta á skipulögðum verðbréfam örkuðum erLendis. A lþ jó ð leg gre iðslum iðLunarfyrirtæ ki hafna því að taka að sér gre iðslum ið lun í tengslum við viðskipti með sku ld a b ré f sem gefin eru út af ís len sku m aðiLum. TiL þess að sk u ld a b ré f séu seLjanLeg á a lþ jóðam arkaði verði þau að vera til um sýslu hjá a.m.k. öðru en heLst báðum greiðsLum iðLunarfyrirtæ kjunum , EurocLear og Þá geta sam tökin þess að vextir a f sku ldabréfaú tgáfum sem ríkið, SeðLabanki, fjárm áLafyrirtæ ki og orkufyrirtæ ki greiða eru sérstakiega u n dan þegnir og ekki skylt að haLda eftir skatti vegna skattagre ið sin a á skuLdabréfaútgáfum þessara aðiLa. Hins vegar kalii undanþágan á að sæ kja þurfi um staðfestingu á un danþágunni frá em bæ tti rik isskattstjóra við hverja einustu útgáfu, eða nokkrum sinnum á ári í tilv ik i hvers fjárm áLafyrirtæ kis. AuðveLt sé að fæ ra rök fyrir því að um íþyngjandi skriffinnsku sé að ræða sem au ðvelt ætti að vera að binda endi á. Með hliðsjón a f þessu segja sam tökin unnt að fæ ra sterk rök fyrir því að ástæ ða sé tiL þess að ganga Lengra eins og ráðherra kom inn á í 15. janúar 2020 9 Samantekt - samráð fram söguræ ðu sinni og afnem a e inn ig staðgreiðslu a f vaxtagreiðslum skuidabréfa. Þá benda sam tökin á við þetta tæ kifæ ri að það yrði ja fn fra m ttil mikiLla bóta á h lutabréfam arkaði að fæ ra afdráttarskyldu skatts við útgreiðslu arðs frá útgefendum til vörsLuaðila (fjárm álafyrirtæ kja). Það væ ri til sam ræ m is við að vö rslu a ð ila r dragi staðgre ið slu skatt a f vaxtagreiðsLum við m eðhöndlun afborgana a f skuLdabréfum . SFF tekur því undir um sögn Ákvæði 22. gr. frumvarpsdraganna - breytingar á 25. gr. vskl., inneignarskýrslur 1.4.13 KPMG ehf. taki afstöðu til inn eign arskattskýrslna. Lagt ertiL að frestur rík isskattstjóra tiL að ákvarða endurgre iðslu sam kvæ m t inneignarskýrslum verði lengdu r úr 21 degi í 30 daga. Flér skýtur svo san n arlega skökku við að mati KPMG ehf. Aflétting á skyldu rík isskattstjóra tiL að rannsaka aLlar inneignarskýrsLur dragi úr um fangi þessa Lið arí eftirlitsstörfum . Frem ur ætti að stytta afgreiðsLufrestinn aftur í 15 daga eins og var alLt til á rsin s 2011. KPMG. Ákveðið var að gera ekki breytingar á frum varpinu m eð t iílit i tii len gri frem ur en skem m ri. í þ v í sa m b a n d i má nefna að í fram kvæ m d koma nú oft á tíðum upp ö n n u r og fíókn ari álitam ál en á ð ur sem ve ld u r breytingu á skattfram kvæ m d þ a r sem í Ijó s i a lm ennra regla um Ráðuneytið te lu r þó rétt að breytingin verð i sko ð uð þegar fram í sæ k ir og 1.4.14 Deloitte ehf. • DeLoitte fagn ar þessari tiLLögu og teLur breytingartiLlöguna vera eðLiLega og til bóta fyrir skattfram kvæ m d á sviði v irð isau kaskatts. MikiLvægt sé að RSK geti beitt kröftum sínum í að rannsaka skýrsLur sem sérstakLega er talið ástæ ða til að skoða, án þess að skylda hvíLi á skattyfirvöLdum að rannsaka aLLar inneignarskýrsLur. 15. janúar 2020 10 Samantekt - samráð 15. janúar 2020 1.5 Tillögur ráðuneytisins um frekari breytingar á frumvarpinu. 1.5.1 Gildistaka frumvarpsins. Greinar 13,18 og 24 fja lla um tvöfa ida refsingu í bráðabirgðaákvæ ðum sem ö ð iast þegar gild i. í ákvæ ðunum sjáifum kem ur fram að þau nái yfir tím ab ilið frá desem ber 2020. Til stend ur að setja á fót starfshóp sem sem ja á frum varp tiL fra m la gn in gar á haustþ ingi 2020. G ild istakan í 31. gr. frum varpsins getur verið svohljóðandi: „Lög þessi ö ð last þ e g a rg ild i. Ákvæ ði 4. og 6. gr. koma til fram kvæ m da við á iagningu opinberra g ja ld a á árinu 2020 vegna tekna ársin s 2019. Ákvæ ði 14.-17. gr. koma tii fram kvæ m da við staðgreiðslu opinberra g ja id a á árinu 2020." 1.5.2 Atriði er varða skattskyld skuldabréf sem skráð eru á markaði. Líkt og kem ur fram í fram angreindum um sögnum er víða m innst á það að í frum varpinu hafa van dam ál ekki verið leyst sem snúa að skattskyLdum skuldabréfum , hvað varðar sö lu þeirra þegar hún er á m iili að iia með takm arkaða skattskyidu og ótakm arkaða skattskyidu. Þá er m iliiu p p gjö rsað ila á borð við CLearstream skyit að haida eftir staðgreiðsiu skatts af sö iu h agn að i án þess að hafa neinar tiltæ kar u p p iýsin gar um stofnverð eða á fa iln a vexti. Þetta hefur leitt tii þess e ins og Sam tök fjárm áLafyrirtæ kja, SeðLabankinn og fleiri m innast á, að viðskipti erLendra aðiLa með innLend skuLdabréf og skrán ing innLendra sku ldabréfa á erlendum m örkuðum eru með m innsta móti og hafa í raun ekki verið tiL staðar síðustu m isseri. Ráðuneytið teLur efni tiL þess að efn ah ags- og v iðskiptanefnd íhugi breytingu á 8. töLul. 3. gr. te kju skattslaga þannig að skráð skuLdabréf á m arkaði verði e innig undanþegin skattskyLdu en með Lögum nr. 39/2013 voru skuLdabréf gefin út af fjárm áLafyrirtæ kjum og orkufyrirtæ kjum undanþegin skattskyldu. í greinargerð með frum varpi því sem varð að Lögum nr. 39/2013 er ekki að fin n a um hvers vegna ekki v a rs t ig ið það skre f að un danþiggja skattLagningu ölL skráð skuLdabréf á m arkaði. Ljóst er að fLeiri ísLensk fyrirtæ ki hafa áhuga á að Leita fjárm ö gnun ar erLendis en e inun gis fjárm áLafyrirtæ ki og orkufyrirtæ ki en geta það ekki vegna fram an gre in d s regLuverks. Ekki verður séð að unnt verði að e in fa ld a undanþáguverkLag hjá Skattinum við útgáfu un dan þeginna skuLdabréfa en í kjöLfar Lagabreytinga væ ri rétt að taka það tiL endurskoðunar. 1.5.3 Staðgreiðsluskylda af greiddum arði Líkt og kem ur fram í um sögn M arels hf., KPMG ehf. og Sam taka fjárm áLafyrirtæ kja e r á það b e n ta ð einfaLdara væ ri ef staðgreiðsLuskyLda væ ri í höndum fjárm áLafyrirtæ kja sem vö rslu að ila bréfanna en ekki útgefenda sjá lfra 11 Samantekt - samráð 15. janúar 2020 sem eiga hæ gt um vik með að n á lgast uppLýsingar um rétthafa arðgre iðslna og halda eftir réttri staðgreiðsLu. Ráðuneytið gerir ekki ath ugasem d ir við fram angre ind a tillö gu kjósi e fn ah ags- og v iðskiptanefnd að taka hana tiL nánari skoðunar. 12