Heilbrigðis­þjónusta

Umsögn í þingmáli 439 á 150. þingi


Þingmál lagt fram: 02.12.2019 Tegund þingmáls: Lagafrumvarp Fjöldi umsagna við þingmál: 13 Fjöldi umsagnarbeiðna við þingmál: 28 Ferill þingmálsins á althingi.is Sendandi: Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga Viðtakandi: Velferðar­nefnd Dagsetning: 13.01.2020 Gerð: Umsögn
Ljosritun FIH-20200114105717 Reykjavík 9. janúar 2020 2SÖD Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007 (þjónustustig, fagráð o.fl.). Umsögn um 10. gr. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) fagnar því að í 10. gr. laganna um fagstjómendur skuli áfram vera kveðið á um að á heilbrigðisstofnun skuli starfa framkvæmdastjóri hjúkmnar og framkvæmdastjóri lækninga. Fíh telur það mikilvægt til að tryggja gæði og öryggi þjónustunnar þar sem umfangsmesta starfsemi heilbrigðistofnana er hjúkmn og lækningar sbr. umsögn Fíh frá 4. október 2019. Þá telur Fíh mikilvægt að í lögunum sé kveðið skýrt á um að deildarstjórar hjúkrunar innan heilbrigðisstofnana beri faglega ábyrgð á þeirri hjúkmn sem undir þá heyra gagnvart framkvæmdastjóra hjúkmnar og gerir að tillögu sinni að 3. mg. núgildandi laga falli ekki út eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu heldur haldist inni til að leggja áherslu á mikilvægi ábyrgðar stjómenda í hjúkrun á þeirri hjúkmnarþjónustu sem þeir veita. Umsögn um 13. gr. Tillaga Fíh að 13. gr. um fagráð er að hún standi óbreytt frá núgildandi lögum um heilbrigðisþjónustu. Fíh ítrekar umsögn sína um fagráð frá 4. október 2019 þess efnis að óráðlegt sé að leggja niður hjúkmnar- og læknaráð með sömu rökum og áður þ.e. að umfangsmesta starfsemi heilbrigðisstofnana er hjúkmn og lækningar. I aimarri málsgrein núgildandi laga kemur fram að heimilt er að hafa eitt sameiginlegt fagráð og því er engin ástæða til að breyta núverandi lögum hvað varðar fagráð. I þriðju málsgrein núgildandi laga kemur fram að leita beri álits fagráðs um mikilvægar ákvarðanir sem varða heilbrigðisþjónustu stofnunarinnar. Hjúkmnarráð skal kosið lýðræðislegri kosningu af hjúkmnarffæðingum og ljósmæðrum viðkomandi stofnunar en ekki skipað einhliða af forstjóra. Fíh telur óþarfa að ráðherra setji reglugerð uin verklag og skipan fagráð heilbrigðisstofnana heldur sé nóg að forstjóri staðfesti starfsreglur hjúkmnarráðs þar sem núgildandi verklag hefur gengið mjög vel og í góðri samvinnu við forstjóra. Virðingarfyllst, Guðbjörg Pálsdóttir formaður Félag íslenskra hjúkmnarfræðinga Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga Suðurlandsbraut 22 108 Reykjavík Sími: 540 6400 hjukrun@hjukrun.is mailto:hjukrun@hjukrun.is