Upplýsingamiðlun um heimilisofbeldismál

Umsögn í þingmáli 116 á 150. þingi


Þingmál lagt fram: 17.09.2019 Tegund þingmáls: Þingsályktunartillaga Fjöldi umsagna við þingmál: 6 Fjöldi umsagnarbeiðna við þingmál: 94 Ferill þingmálsins á althingi.is Sendandi: Persónuvernd Viðtakandi: Alls­herjar- og mennta­mála­nefnd Dagsetning: 08.11.2019 Gerð: Umsögn
Æ PE R SÓ NU l l j l VERND Alþingi Allsherjar- og menntamálanefnd 150 Reykjavík Reykjavík, 8. nóvember 2019 ̂Tilvísun: 2019101912/GIÁ EÉni: Um sögn um tillögu til þingsályktunat um upplýsingamiðlun um heimilisofbeldismál Persónuvernd vísar tíl beiðni allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis frá 11. október 2019 um umsögn um tillögu til þingsályktunar um upplýsingamiðlun um heimilisofbeldismál (þskj. 116,116. mál á 150. löggjafarþingi). Með þingsályktunartillögunni er lagt til að dómsmálaráðherra verði falið að setja á fót starfshóp sem verði falið að móta tillögur um bætt verklag við miðlun upplýsinga um heimilisofbeldismál milli kerfa félagsþjónustu sveitarfélaga, heilbrigðisstofnana, skóla og lögregluembætta. Starfshópurinn á meðal annars að móta tillögur um rýmri lagaheimildir til miðlunar upplýsinga, þ. á m. með forvirkum lagaheimildum til upplýsingamiðlunar. I 71. gr. stjórnarskrárinnar og 8. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sem lögfestur var með lögum nr. 62/1994, er mælt fyrir um réttínn til ftíðhelgi einkalífs og skilyrði þess að hann sé takmarkaður. Þau skilyrði em ströng og þarf brýna nauðsyn að bera til skerðingar á honum vegna réttinda annarra. Persónuvemd bendir á nauðsyn þess að gætt sé að ákvæðum laga nr. 90/2018, uffl persónuvernd og vinnslu pers ó nuupplýsinga, við þá vinnslu persónuupplýsinga sem hér um ræðir, og að við undirbúning tillagna um rýmri lagaheimildir til miðlunar upplýsinga verði sérstaklega hugað að þeim kröfum sem gera verður til slíkra lagaheimilda samkvæmt persónuvemdarlögum og reglugerð (ESB) 2016/679 (almennu persónuvemdarreglugerðinni). I 3. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) 2016/679 segir að þegar vinnsla fari fram á grundvelli lagaheimildar skuh í þeim lögum mæla fyrir um tilgang vinnslunnar. Einnig segir að í lögunum skuli m.a. tilgreina almenn skilyrði varðandi lögmæta vinnslu ábyrgðaraðilans, tegund gagna sem vinnslan varðar, hlutaðeigandi skráða einstaklinga, hvaða stofhanir megi fá persónuupplýsingar í hendur og í hvaða tilgangi. I því samhengi er bent á að sem endranær gildir það viðmið að eftir því sem vinnslan hefur í för með sér meiri íhlumn í einkalíf hinna skráðu, þeim mun ótvíræðari verða slík lagaákvæði að vera, sbr. t.d. athugasemdir við 2. tölul. 11. gr. í fmmvarpi því sem varð að lögum nr. 90/2018. Persónuvemd • Rauðarárstíg 10 • 105 Reykjavík • IS (+354) 510 9600 • postur@personuvemd.is mailto:postur@personuvemd.is Þá er áréttað að öll vinnsla persónuupplýsinga þarf jafnframt að samrýmast grunnrcglum persónuvemdar, s.s. um sanngimi og meðalhóf, sbr. 1. og 3. tölul. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvemd og vinnslu persónuupplýsinga, auk þess sem huga þyrfti að því að tryggja fullnægjandi öryggi við vinnsluna, þar á meðal í tengslum við miðlun upplýsinga á milli aðila. Að því marki sem í kgafrumvarpi á grundvelli þingsályktunartillögunnar yrði að finna ákvæði, sem varða myndu vinnslu persónuupplýsinga, myndi stofnunin veita efnislega umsögn um þau. Að öðm leyti em ekki gerðar athugasemdir við þingsályktunartillöguna. F.h. Persónuvemdar, jJU ^ ̂ V crU cl^oM Pf Helga Sigríður Þórhallsdóttir 2