Fjármálaáætlun 2020–2024

Umsögn í þingmáli 750 á 149. þingi


Þingmál lagt fram: 23.03.2019 Tegund þingmáls: Þingsályktunartillaga Fjöldi umsagna við þingmál: 63 Fjöldi umsagnarbeiðna við þingmál: 39 Ferill þingmálsins á althingi.is Sendandi: Mýrdals­hreppur Viðtakandi: Fjár­laga­nefnd Dagsetning: 15.05.2019 Gerð: Umsögn
Fjárlaganefnd Alþingis Nefndarsvið Kirkjustræti, 110, Reykjavik 8. maí 2019 Umsögn um tillögu til þingsályktunar um fjármálaáætlun 2020-2024 vegna áforma íjánnálaráðherra og ríkisstjómarinnar um að skerða tekjur Jöfhunarsjóðs sveitarfélaga. Sveitarstjóm Mýrdalshrepps mótmælir harðlega þeim áformum Ijármálaráðherra og ríkisstjómar að skerða framlög til Jöfhunarsjóðs sveitarfélaga um a.m.k. 2,8 milljarða á ámnum 2020 og 2021. Skerðingin kemur harðast niður á útgjaldajöfnunarframlögum, en þau renna einkum til sveitarfélaga á landsbyggðinni sem hafa mörg hver veikan ijárhag. Skerðingin kemur einnig niður á framlögum til þjónustu við fatlað fólk og getur falið í sér að dregið verði úr þeirri þjónustu. Aætlað tekjutap sveitarfélaga á Suðurlandi af ffamlögum til útgjaldajöfhunar og vegna fasteignaskatts er tæpar 505 millj.kr. og vegna málefha fatlaðra 29 millj.kr. Framlög til málefna fatlaðra hafa ekki staðið undir rekstrarkostnaði og bætir þetta ekki stöðu þess málaflokks. Einhliða ákvörðun ríkisvaldsins af þessu tagi er í andstöðu við það formlega samráðsferli ríkis og sveitarfélaga sem hefur þróast á undanfömum ámm og fela áform þessi í sér algeran trúnaðarbrest gagnvart sveitarfélögunum í landinu. Ekki getur með nokkram hætti talist eðlilegt að áhersla á að bæta afkomu ríkissjóðs skili sér í skerðingum á tekjum sveitarfélaganna, sem standa undir mjög stóram hluta almannaþjónustu í landinu. Arið 2015 voru samþykktar leiðréttingar á framlögum til málefna fatlaðra sem námu um 1,5 milljarði króna. Sú niðurstaða var samkomulag sem byggði á löngu og ítarlegu samráðsferli milli ríkis og sveitarfélaga. Að þurrka nánast út með einu pennastriki þann árangur sem þá náðist er í hróplegu ósamræmi við það samstarf við ríkið sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur lagt mikla vinnu í að styrkja á liðnum áratug. Sveitarstjóm krefst þess að áform um skerðingu tekna Jöfnunarsjóðs verði afturkölluð þegar í stað. Virðingarfyllst Sveitarstjóri Mýrdalshrepps